Amaç ve Hedefler

Amaç, Hedef, Strateji ve Performans Göstergeleri

 

A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK

    H1.1.Öğretim kalitesinin artırılması

        PG1.1.1. Daha etkin eğitim-öğretim için akademik personel sayısının %20 zenginleştirilmesi

        PG1.1.2. Öğrencilerin, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında endüstri stajlarının %80 artırılması

        PG1.1.3. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının memnuniyetinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılarak, memnuniyet oranının %60 artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların sürekliliğinin sağlanması

    H1.2. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması

        PG1.2.1. Öğrencilere verilen rehberlik ve danışmanlık hizmet toplantı sayılarının artırılması 

        PG1.2.2. Fakültede öğrenci yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devamının sağlanması

    H1.3. Donanımların kontrolü ve eksikliklerinin giderilmesi

         PG1.3.1. Dersliklerde projeksiyon cihazları bilgisayarlar vb eğitim araçlarının kontrolü ve yenilenmesi

         PG1.3.2. Laboratuvarlarda kullanılan cihazların yenilenmesi

         PG1.3.3. Ortak kullanım alanlarının daha etkin kullanılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması–iyileştirme

         PG1.3.4. Bilgisayar laboratuvarında bilgisayarların yenilenmesi

A2. KURUMSAL KAPASİTEYİ VE KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK

    H2.1. 2023 yılı sonunda kadar mezunlar ile iletişimin artırılması

        PG2.1.1. Mezun veri tabanının oluşturulması ve tüm yeni mezunlarımızın veri tabanına kayıtlarının %20 artırılması

        PG2.1.2. Mezunlara her yıl anket uygulanmasının ve devamının sağlanması

        PG2.1.3. Mezunlarımızla etkinlik düzenlenmesi

    H2.2. İdari personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi, çalışma hayatı kalitesinin artırılması

         PG2.2.1. İdari personel için her yıl hizmet içi ve mesleki eğitim programlarına katılımın sağlanması

         PG2.2.2. Akademik ve idari personelin memnuniyetlerinin ölçülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması

    H2.3. Fakültenin imajının geliştirilmesi

        PG2.3.1. Fakültenin liselere tanıtımının artırılması

        PG2.3.2. Sanat, eğitim ve kültürle ilgili öğrencilerin katıldığı etkinlik sayısının artırılması

    H2.4. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi

        PG2.4.1. Mesleğe yönelik çeşitli kuruluşlar ile olan ilişkilerin geliştirilmesine yönelik etkinlik sayısı

        PG2.4.2. Kayseri Eczacı Odası ve Türk Eczacıları Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik etkinlik sayısı

        PG2.4.3 Paydaş görüşlerinin anket, toplantı gibi uygulamalar ile her yıl düzenli olarak alınması

A3. BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEDE DÜNYADA İLK 500 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALMAK

    H3.1. Eğitimde ulusal/uluslararası işbirliğinin sağlanması.

        PG3.1.1. Farabi, Erasmus ve Mevlana gibi değişim programından faydalanan öğrenci ve öğretim elemanlarının sayısının %70 artırılması

        PG3.1.2. Uluslararası işbirliklerinin başlatılması

    H3.2. Fakültenin bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun yükseltilmesi ve kalitesinin artırılması

         PG3.2.1. Fakülte tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası proje sayılarının % 40 artırılması

         PG3.2.2. Etki katsayısı yüksek olan dergilerdeki yayın sayısının %15 artırılması

         PG3.2.3. Dergilere yapılan bilim kurulu, hakemlik ve editörlük sayısının %10 artırılması

A4. TOPLUMSAL HİZMET FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK

A5. ÇEVREYE DUYARLI YÖNETİM-ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINI YERLEŞTİRMEK VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK